Skip to main content

VORES ARBEJDE

Vores arbejde

Udover at drive akvarium og dyrepark deltager vi i forskningsprojekter, hvor vores indsats gør en forskel for bevaringen og genoprettelsen af den danske natur. Vi er engagerede i forskellige projekter der vedrører især oddere, samt projekter der fremmer biodiversiteten. Vi er Danmarks oddercenter, invasivcenter og formidlingscenter anerkendt af Undervisningsministeriet.

Formidling

AQUA er et læringscenter, og vi tager vores rolle som naturformidler meget alvorligt. Vi har hvert år besøg af ca. 10.000 skolebørn, som i AQUA får øget kendskab til naturens gaver, og til hvordan naturen kan bevares og udvikles.

Biodiversitet

Vi er en del af koalitionen “Forenet for biodiversitet”, der verden over kæmper for en bedre biodiversitet.

Netop fokus på biodiversitet er ikke nyt i AQUA. Det ligger i vores DNA og er et grundlæggende element i alt hvad vi foretager os. Vi arbejder kontinuert med at formidle og fremme den danske natur og give skolebørn og familier viden om naturen, så de bedre kan passe på den.

Vi gør også meget aktivt for at fremme biodiversiteten f.eks. etablering af vandhuller som padderne kan yngle i, vi lader vilde planter stå, fx brændenælder, der af mange ses som ukrudt og meget mere. Vi har en blomstereng i parken til bier og sommerfugle og gør også en ekstra indsats, for at hjælpe sommerfugle med at klække lokalt. Vi indtænker naturbevaring og biodiversitet i alt hvad vi fortager os, også når vi åbner nye områder.

Læs mere om koalitionen her

”Fokus på mårdyr” – Et nyt stort mårdyrprojekt

Mårdyrene udgør den største gruppe af rovdyr i Danmark. Det er en interessant gruppe på syv hjemmehørende arter, der kan findes til lands, til vands og oppe i træerne. Det er Lækat, brud, ilder, skovmår, husmår, grævling og odder. Bortset fra grævling er alle arterne kategoriseret som ”Rødlistede” på den danske rødliste over arter, der enten er decideret truede eller i tilbagegang. 3 af arterne, samt den invasive mink, kan opleves i AQUA Akvarium & Dyrepark.

Bag projekt ”Fokus på Mårdyr” er Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, AQUA Akvarium & Dyrepark og Dyrenes Beskyttelse.

Mårdyrene har ikke fået megen opmærksomhed i naturforvaltningen. Der er jagt på husmår, ilder må reguleres med fælder, men bortset fra odderen, er der ingen systematisk overvågning af arterne.

Projektet ”Fokus på Mårdyr” vil forbedre vores viden om mårdyrene i Danmark. Til det har vi brug for de mange frivillige naturentusiasters engagement og hjælp. Frivillige kan hjælpe med at indsamle ny viden ved at indlevere døde mårdyr, fx trafikdræbte dyr, og indrapportere observationer af mårdyr.

Døde dyr kan fortælle meget om dyrenes levevis og levevilkår, som f.eks. deres fødevalg, alder, ynglebiologi, giftstoffer og genetik. Derfor er vi meget interesserede i at modtage dødfundne mårdyr til undersøgelser.

Læs mere på www.maardyr.dk. Her kan du se et kort over indleveringssteder og en manual til at indlevere fundne mårdyr.

Læs mere på maardyr.dk her